תנאי שימוש באתר DealCoupon

תקנון ותנאי שימוש לאתר "Deal Coupon"

Deal Coupon מודים על בחירתכם לגלוש באתר האינטרנט המופעל בכתובת: dealcoupon.co.il (להלן: ״האתר״).

Deal Coupon הינו אתר המספק פלטפורמה המאגדת קופונים, מבצעים, דילים, סיילים והצעות משתלמות, בין היתר באמצעות קש באק (Cash Back), המלצות ומדריכי קניה ("הפלטפורמה" ו- "השירותים" או ״ההטבות״ בהתאמה). כמו כן, ניתן למצוא באתר מידע אודות השירותים, הפלטפורמה ואופן מימוש ההטבות.

1.     השימוש באתר:

1.1.      תקנון ותנאי שימוש אלה מהווים הסכם מחייב בינך, בין אם באופן פרטי ובין באמצעות תאגיד (להלן: ״אתה״) לבין האתר בנוגע לגלישה ושימוש באתר בכל מחשב או מכשיר תקשורת אחר כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי טאבלט וכיו"ב. כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים לרבות גישה לאתר באמצעות הטלפון, אפליקציה או על אמצעי אחר. קרא את התקנון ותנאי השימוש בקפידה, שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון ותנאי שימוש אלו (להלן: ״התקנון״).

1.2.      האתר שומר את זכותו לשנות את תנאי התקנון, מעת לעת, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. מועד החלת השינוי כאמור יהיה מרגע פרסומו באתר.

1.3.      האמור בתקנון מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון נקבה ו/או זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

1.4.      הגלישה באתר מותרת בכל גיל. פעולה ו/או רכישה באתר של קטין מתחת לגיל 18 מחייבת אישור הורה או אפוטרופוס.

1.5.      תנאי תקנון זה יישארו בתוקפם בעת השימוש באתר. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה, האתר שומר על זכותו למנוע מכל גולש את השימוש באתר (לרבות חסימת כתובות IP מסוימות), מכל סיבה או נימוק שהוא (מבלי שיצטרך לספק סיבה או נימוק), בשיקול דעתו הבלעדי, ללא צורך בהודעה מוקדמת או התראה ומבלי שיהיה אחראי לנזק כלשהו עקב החלטתו. כמו כן, האתר רשאי להפסיק את השימוש שלך בו וכל תוכן או מידע שפרסמת בכל עת, ללא אזהרה מראש.

2.     קניין רוחני:

2.1.      אלא אם צוין במפורש אחרת, כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות, עיצובים, תמונות, מאגרי מידע, התכנים המקצועיים, תוכנות, קוד, שמע, וידאו, טקסט ועוד (״התוכן״) וכן סמלילים, סימני מסחר וכיו״ב (״הסימנים״) הם בבעלות האתר בלבד, או בבעלות צד שלישי, שהרשה לאתר או נתן רישיון לאתר לעשות שימוש על פי דין בתכנים או בסימנים ובכלל זה שותפיו העסקיים של האתר .יובהר כי בנוסף לכל המצוין לעיל, האתר מכיל מידע ותכנים פומביים, אשר אינם מצריכים אישור או רישיון לשימוש בהם.

2.2.      התוכן והסימנים ניתנים כמו שהם ״AS IS״ לשימוש אישי בלבד. אלא אם צוין במפורש אחרת, אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין ישירות ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהאתר או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין, ובכפוף לתנאי ההסכמה )ככל שתינתן).

3.     הגלישה באתר:

3.1.      בעת גלישה באתר, אתה מתחייב ומצהיר כדלקמן: (1) הגלישה באתר והשימוש הם באחריותך הבלעדית; (2) הפרטים שהזנת בעת השארת הפרטים באתר ו/או הרשמה הם נכונים, עדכניים, מדיוקים ומלאים; (3) ככל ויהיה בכך צורך, במקרה של שינוי פרטים תעדכנם בפנייה לאתר; (4) הנך בעל כשירות משפטית ואתה מסכים לתנאי התקנון; (5) לא תעשה שימוש באתר באמצעים אוטומטיים או לא אנושיים, בין אם באמצעות BOT, סקריפט או בכל דרך אחרת; (6) לא תעשה שימוש בלתי חוקי באתר; (7) השימוש שלך באתר לא יפר כל חוק או תקנה רלוונטיים; (8) לא תעביר את שם המשתמש והסיסמה לחשבונך באתר לאחר; (9) לא תעביר את התכנים המוצגים בחשבונך האישי לאחר.

3.2.      האתר רשאי, למנוע מכל גולש שימוש באתר לפי שיקול דעתו המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי האתר למנוע גלישת גולש (לרבות שותף – כהגדרתו להלן) ו/או לחסום גישתו אליו בכל אחד מהמקרים הבאים:

3.2.1.      אם בעת השארת פרטים באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים;

3.2.2.      במקרה שבו שותף יעשה שימוש באתר במטרה לנצלו;

3.2.3.      במקרה שנעשה שימוש באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

3.2.4.      במקרה שנעשה שימוש באתר בניסיון להתחרות באתר;

3.2.5.      אם הופרו תנאי תקנון זה;

3.2.6.      במקרה שמשתמש העביר לאחר את שם המשתמש והסיסמה לחשבונו האישי ו/או את התכנים המוצגים בחשבונו האישי;

3.2.7.      אם נעשתה על ידי גולש כל פעולה שתמנע מאחרים לגלוש לאתר או להמשיך ולהשתמש באתר בכל דרך שהיא.

4.     הרשמה באתר:

4.1.      בעת ההרשמה, המשתמש יתבקש להזין את פרטיו, כגון שם מלא, כתובת דוא"ל, סיסמה ונתונים נוספים (נתון לשיקול דעת האתר). מובהר כי אין חובה על פי חוק למסור את המידע, אולם אי הזנת הפרטים והנתונים המבוקשים או מסירת פרטים שגויים עלולים למנוע מתן זכות שימוש בשירותים מסוימים של האתר.

4.2.      על המשתמש חלה החובה למסור פרטים נכונים, עדכניים, מדויקים ומלאים בעת ההרשמה ו/או השימוש באתר.

4.3.      לאחר ביצוע ההרשמה והרכישה המשתמש יקבל שם משתמש וסיסמה אישית לחשבונו האישי, באמצעותו יקבל גישה לפלטפורמה.

4.4.      בהרשמה באתר הנך מסכים לשמור את סיסמתך בסודיות, והנך מאשר כי: (1) חשבונך הוא אישי; (2) אתה תהיה האחראי הבלעדי לכל פעולה או שימוש שיעשו מחשבונך; (3) לא תאפשר לאחר גישה לחשבונך ו/או תמכור את חשבונך האישי לכל גורם אחר.

5.     שימוש בשירותי האתר ו- קאש בק (Cash Back):

5.1.      קבלת השירות ו/או הטבה כפופה לאישור אתר ההטבה והאתר לא יהיה אחראי לסירוב אתר ההטבה לקבל קופון ו/או כל הטבה אחרת. כמו כן, האתר לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם למשתמש כתוצאה משימוש בהטבה ו/או בשירותי האתר.

5.2.      מימוש של קאש בק יתאפשר בכפוף להוראות הבאות:

5.2.1.      למשתמש יש חשבון פעיל באתר, ובנוסף המשתמש אישר את חשבון האימייל שלו לפי ההוראות בדף הפרופיל בהגדרות המשתמש באתר.

5.2.2.      אתר ההטבה העביר לאתר DealCoupon עמלה בפועל;

5.2.3.      המשתמש עמד בהוראות הקש בק של אתר ההטבה והאתר;

5.2.4.      המשתמש צבר בחשבונו סכום המאושר למשיכה בסך 50 ₪;

5.2.5.      הקש בק יועבר למשתמש בשיטת שוטף + 45;

5.2.6.   הקש בק יועבר למשתמש באמצעי התשלום PayPal באופן אוטומטי בהגעה לסכום מאושר של 50 ₪ וזאת בתנאי  שחשבון הPayPal מוגדר בפרופיל המשתמש;

5.2.7.      לא חלפה שנה ממועד הרישום לאתר ו/או ממועד השימוש בקש בק;

5.2.8.      המשתמש לא החזיר ו/או לא בוטלה זכאותו לקש בק לאחר השימוש ו/או רכישה של מוצר עם קש בק.

5.2.9.      יובהר כי על מנת להיות זכאי לקש בק על המשתמש לבצע את הרכישה באתר ההטבה ישירות מהאתר ולהפעיל את אפשרות השימוש בעוגיות בדפדפן. קובץ עוגיות הינו קובץ טקסט קטן שאתר, יישום מקוון או דואר אלקטרוני עשויים לשמור בדפדפן האינטרנט ו/או בכונן הקשיח של המחשב לשימוש בביקורים הבאים באתר.

5.2.10.      השירותים ו/או ההטבות ניתנים ללא תשלום.

5.3.      לא כל האתרים המוזכרים באתר הינם אתרי הטבה המעניקים קש בק. אתר הטבה המעניק קש בק יסומן כאתר הטבה המעניק קש בק, יצויין אחוז הקש בק / טווח אחוזים / עד כמה אחוזים יינתנו, ובנוסף יצויינו הוראות לקבלת הקש בק מאתר ההטבה. באתרי ההטבה - לא כל המוצרים ו/או השירותים כוללים אפשרות לקש בק, יש לעקוב אחר ההוראות המפורטות לקבלת הקש בק לכל אתר הטבה בנפרד. בעמוד זה יצויינו חנויות המעניקות קש בק (https://dealcoupon.co.il/cashback) כמו כן, אחוז הקש בק שהן מעניקות והתנאים לקבלת הקש בק.

6.     אספקת השירותים:

6.1.      השירותים יסופקו באמצעות דפי האתר ו/או בחשבון האישי של המשתמש, לאחר ביצוע ההרשמה.

6.2.      מתן השירות יתאפשר בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של האתר והאתר לא יהא אחראי לכל איחור ו/או עיכוב במתן השירות ו/או אי-מתן השירות, כתוצאה מכוח עליון ו/או צדדים שלישיים ו/או מאירועים שאינם בשליטתו, ובכלל זה בעיות תקשורת, בעיות טכניות, בעיות ברשת האינטרנט, בעיות בדוא"ל, שביתה או השבתה, מעשה או מחדל של צד שלישי או מגבלות שהוטלו על ידו, חוקים, תקנות, צווים או הוראות ממשלתיות אחרות, מגבלות ביטחוניות, מגיפה, סגר, תנאי מזג אוויר או נסיבות אחרות שאינן בשליטתו.

7.     אחריות האתר:

7.1.      אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של השירותים המוצעים בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים אשר מוצגים על ידו.

7.2.      האתר בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע לציבור כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע, והאתר לא יישא באחריות לאי התאמות בנתונים ו/ואו במידע המתקבלים מצדדים שלישיים ו/או להפרה של זכויות קניין הנובעות מנתונים שמקורם בצדדים שלישיים.

7.3.      פרסום קישורים, הטבות, תגובות ומאמרים על ידי משתמשים כפופה לאישור האתר בלבד. האחריות על פרסום הקישורים, ההטבות, התגובות והמאמרים ובדיקתם בטרם הפרסום חלה על המשתמש בלבד, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בגין הקישורים, ההטבות, התגובות והמאמרים, פרסומם וכל הנוגע לכך. 

7.4.      האתר לא יהיה אחראי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עגמת נפש והוצאות שייגרמו לגולשים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, תמונה, וידאו, אודיו, פרסומת, מוצר, שירות וכו' המופעים באתר. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של הגולש באתר.

7.5.        המשתמש באתר מסכים כי השימוש באתר ובפלטפורמה ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה. האתר אינו מתחייב כי הטבות ושירותים המתפרסמים באתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיו ודרישותיו של כל משתמש. האתר לא יישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם, לרבות: (1) שגיאות, טעויות ואי-דיוקים; (2) נזק לגוף או לרכוש, מכל סוג, הנגרם עקב השימוש באתר ו/או רכישה באתר; (3) הפרעה בגישה לאתר או מהאתר; (4) כל באג, וירוס, סוסי טרויאני וכיו״ב שעלולים להיות מועברים לאתר על ידי צד שלישי כלשהו.

7.6.        האתר בשום מקרה לא יהיה אחראי לנזק שנגרם למשתמש האתר באמצעות יצירת קשר עם צדדים שלישיים המוצגים באתר.

7.7.      התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS), ולא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לגולש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם ו/או התאמתם לצרכיו והשימוש באתר יהיה על אחריותו הבלעדית של הגולש באתר.

  1. הרשאה לדיוור, פרסומים ופרסומת:

8.1.      גולש שהשאיר פרטים באתר ומצורף לרשימת הדיוור של האתר, מאשר שימוש בפרטיו לצורך קבלת מידע שיווקי, עדכונים ופרסומות שיבצע האתר מעת לעת.

8.2.      על גולש שהשאיר פרטים כאמור תחולנה הוראות הדיוור המפורטות בתקנון להלן.

8.3.      אין להשאיר פרטים של אדם אחר באתר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת השארת הפרטים ולאחר שהוסברו לו כל תנאי התקנון.

8.4.      בעת השארת הפרטים יתבקש הגולש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, טלפון וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה (לשיקול דעתו הבלעדי של האתר). מסירת פרטים חלקיים או שגויים עלולים למנוע את האפשרות להשתמש בשירות ולסכל יצירת קשר במקרה הצורך. במקרה של שינוי פרטים יש לעדכנם באתר.

8.5.      מובהר כי אין חובה על-פי חוק למסור פרטים באתר, אולם בלא למוסרם לא ניתן יהיה לקבל תוכן שיווקי ועדכונים מהאתר.

8.6.      האתר לא יעשה בפרטים שנמסרו שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מהתקנון.

8.7.      השארת פרטים באתר ואישור לקבלת תוכן שיווקי כוללת, בין היתר, קבלת תוכן שיווקי, מידע ביחס למבצעים, עדכונים והנחות המוצעים למשתמשים רשומים.

8.8.      אישור דיוור (קבלת תוכן שיווקי) כאמור, מהווה את הסכמתו של הגולש למשלוח דברי פרסומת על-פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40) התשס"ח – 2008 ("חוק התקשורת").

8.9.      מובהר כי באפשרות משאיר הפרטים להסיר עצמו בכל עת מהדיוור באמצעות לחיצה על "להסרה מרשימת התפוצה" או כל מלל דומה שמופיע בתחתית כל דיוור שנשלח או באמצעות פנייה לאתר בדוא"ל. כל עוד לא הסיר עצמו הנרשם מרשימת הדיוור כאמור, רשאי האתר, בכפוף לחוק התקשורת, להעביר לנרשם דיוור ישיר כאמור.

8.10.    האתר לא יהיה אחראי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עגמת נפש והוצאות שייגרמו למשאיר פרטים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, פרסומת, מוצר, שירות וכד' המופיעים בדיוור. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של משאיר הפרטים.

8.11.    הדיוור בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.

8.12.    האתר שומר לעצמו את הזכות להציג מודעות פרסום ו/או פרסומות באתר ו/או בהודעות דוא"ל שמועברות ללקוח כחלק ממתן השירות. הגולש מאשר כי לא תהיה לו כל טענה בקשר למודעות פרסום ו/או פרסומות המוצגות באתר ו/או בהודעות דוא"ל שמועברות ללקוח, לרבות בקשר למיקומן באתר ו/או בהודעות הדוא"ל המועברות ללקוח. מובהר כי בכל הנוגע למודעות פרסום המוצגות בחסות צד שלישי, לאתר אין כל התערבות בבחירת הפרסומות המוצגות, אמיתות תוכנן וסדר הופעתן.

9.     פעילות אסורה באתר:

9.1.      אינך רשאי להשתמש באתר אלא למטרות שלשמן הוא נועד. השימוש באתר מותר למטרות פרטיות ואישיות בלבד ואין לעשות בו שימוש למטרות מסחריות למעט כאלו שיאושרו על ידי האתר באופן ספציפי.

9.2.      כמשתמש האתר, אתה מסכים שלא:

9.2.1.      לאחזר נתונים או תוכן אחר מהאתר כדי ליצור או להרכיב אוסף, מסד נתונים או מדריך ללא אישור מראש ובכתב מהאתר;

9.2.2.      לעשות כל שימוש בעיצובי האתר;

9.2.3.      לעשות שימוש לא מורשה באתר, לרבות איסוף כתובות דוא"ל וכיו״ב באמצעים אלקטרוניים או אחרים לצורך שליחת דוא"ל באמצעים אוטומטיים;

9.2.4.      לעקוף, להשבית או להפריע בדרך אחרת לאבטחה האתר, לרבות שימוש ביישומים המונעים או מגבילים את השימוש או ההעתקה של תוכן כלשהו;

9.2.5.      להונות או להטעות את האתר ו/או את משתמשיו;

9.2.6.      לעשות שימוש לא נכון בשירותי התמיכה של האתר או להגיש דוחות כוזבים בנוגע לשימוש באתר;

9.2.7.      לעשות שימוש אוטומטי במערכת, כגון שימוש בסקריפטים לשליחת הערות או הודעות, או שימוש בכריית נתונים, רובוטים או כלי איסוף וחילוץ נתונים דומים;

9.2.8.      לנסות להתחזות לאדם אחר;

9.2.9.      להשתמש במידע שהתקבל באתר על מנת להטריד, להתעלל או לפגוע באדם אחר;

9.2.10.   להשתמש באתר כחלק מכל מאמץ להתחרות באתר;

9.2.11.   לאחזר, לפענח או להנדס לאחור חלק מהאתר, אפשרות באתר או יישום באתר;

9.2.12.   להטריד, להפחיד או לאיים על כל אחד מעובדי או סוכני האתר;

9.2.13.   למחוק את זכויות היוצרים או את הודעת הזכויות הקנייניות מכל תוכן או סימן;

9.2.14.   להעתיק או להתאים את  קוד האתר או חלק ממנו, כולל אך לא רק PHP, HTML, JavaScript או קוד אחר;

9.2.15.   להעלות או להעביר (או לנסות להעלות או להעביר) וירוסים, סוסים טרויאניים, או חומר אחר, כולל שימוש בדואר זבל, אשר יפריע לשימוש באתר;

9.2.16.    לבצע פעולה שתפגע או תזיק לאתר, בהתאם לשיקול דעתו של האתר;

9.2.17.   להשתמש באתר באופן שאינו עולה בקנה אחד החוק, התקנות והפסיקה.

9.3.      אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתרים ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS) כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתרים (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת (Status Bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.

9.4.      האתר רשאי לדרוש ביטול כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתו הבלעדי ובמקרה זה לא תעמוד כל טענה, דרישה או תביעה כלפי האתר בעניין זה.

9.5.      האתר לא יישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. האחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, היא על מבצע הקישור בלבד.

9.6.      כל שימוש באתר תוך הפרה של האמור לעיל עלול לגרום, בין היתר, לסיום או השעיית זכויותיך לשימוש באתר.

10.  תוכן צדדים שלישיים:

10.1.    האתר רשאי להשתמש בקישורים לאתרים אחרים ("אתרי צד שלישי") וכן במאמרים, תמונות, טקסט, גרפיקה, תמונות, עיצובים, מוסיקה, סאונד, וידאו, מידע, אפליקציות, תוכנה ותכנים או פריטים אחרים השייכים או שמקורם באתרי צד שלישי או פלטפורמות צד שלישי ("תוכן של צד שלישי"). אתרי צד שלישי ותוכן של צד שלישי אינם נחקרים, מנוטרים, או נבדקים על ידי האתר והאתר לא אחראי לתוכן של צד שלישי שפורסם דרך האתר, שהגעת אליו דרך האתר, שזמין דרך האתר או מותקן בו, כולל תוכן, חוות דעת, אמינות, נוהלי פרטיות או מדיניות אחרת של או כלולים באתרי שלישי או בתוכן של צד שלישי. שימוש בקישור או התרת שימוש או התקנה של אתרים של צד שלישי או כל תוכן של צד שלישי כלשהו אינה מרמזת על אישור או אישור לכך על ידינו.

10.2.    האתר לא לוקח אחריות על כל רכישה שתבצע מאתרי צד שלישי או מחברות אחרות אשר יבוצעו ויהיו בתוקף באופן בלעדי בינך לבין הצד השלישי הרלוונטי.

11.  מדיניות פרטיות:

11.1.    האתר מכבד את פרטיות הלקוחות.

11.2.    על מנת לספק שירות איכותי, אנו עשויים להשתמש בנתונים האישיים שלך, ובין היתר, מידע על השימוש שלך באתר ומידע על המכשיר הנייד שלך  או המחשב ("המידע הנאסף באתר"). המידע הנאסף באתר עשוי לשמש את האתר לצרכים הבאים:

11.2.1.   לספק לך שירותים ולשפר את האתר ו/או את השירותים;

11.2.2.   תפעולו התקין של האתר;

11.2.3.   לנתח את ולנהל את האתר באופן תקין;

11.2.4.   שיפור שירות הלקוחות של האתר;

11.2.5.   ליצירת קשר או לספק לך נתונים בקשר לאתר או לשירות.

11.3.    בעת השימוש באתר, האתר עשוי לאסוף מידע מסוים באופן אוטומטי. לדוגמה:

11.3.1.   כתובת ה- IP שלך, פרוטוקול האינטרנט, ספק האינטרנט או הדפדפן וסוג המכשיר ממנו אתה גולש;

11.3.2.   הקלטת הפעילות שלך באתר או תרשים העמודים בהם ביקרת;

11.3.3.   שימוש בעוגיות על מנת לזהות את המכשיר ממנו אתה גולש. קובץ עוגיות הם קובץ טקסט קטן שאתר, יישום מקוון או דואר אלקטרוני עשויים לשמור בדפדפן האינטרנט ו/או בכונן הקשיח של המחשב לשימוש בביקורים הבאים באתר;

11.3.4.   מידע שתזין, תשתף או שניתן להשיג מהשימוש שלך באתר.

11.4.    אנו עשויים לשתף את המידע האישי שלך (למעט מידע רגיש כגון פרטי אשראי ומספרי תעודות זהות) עם צדדים שלישיים, כולל עם שותפינו העסקיים ונותני שירותים.

11.5.    דוגמאות לפעולות שנותני שירותים עשויים לבצע הכרוכים במידע שלך:

11.5.1.   לפתח ולתחזק את האתר;

11.5.2.   לצבור מידע על לקוחות ו/או גולשים ולשפר את שירות הלקוחות. לאחר מכן, האתר עשוי לשתף מידע כאמור עם שותפי שיווק פוטנציאליים ומפרסמים;

11.5.3.   שיתוף רשתות חברתיות כגון פייסבוק, אינסטגרם ואחרות ומפרסמים נוספים ברשת כגון גוגל, טאבולה ואחרים;

11.5.4.   לצרכים סטטיסטים – אנו מספקים מידע אישי לגופים וחברות שאנו נותנים בהן אמון כדי שיעבדו את המידע עבורנו לפי הוראות האתר ובאופן העולה בקנה אחד עם תקנון זה ומדיניות האתר. ככלל, וככל שלא ניתנה הסכמה מראש למסירת מידע אישי, מידע המועבר לצרכים סטטיסטים אינו כולל פרטים מזהים.

11.6.    במידה והאתר ימוזג לתוך פעילות גוף אחר או אם האתר יעבור לבעלות תאגיד אחר ניתן יהיה להעביר לתאגיד החדש את המידע הקיים באתר, אבל רק במקרה שהתאגיד יתחייב לשמור על תנאי תקנון זה.

11.7.    לנותני שירותים ושותפים עסקיים כאמור ניתנת גישה לכל או לחלק מהמידע שלך, והם עשויים להשתמש בעוגיות (כהגדרתן לעיל) או בטכנולוגיית איסוף אחרות.

11.8.    חשוב לזכור שלא ניתן לערוב במאת האחוזים מפני פעילות עוינת ונחושה מצד גורמים זרים ולכן אין בפעולות אלה בטחון מוחלט והאתר לא מתחייב שהמוצרים ו/או השירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע הנאסף בו.

12.  ניהול האתר:

12.1.    אנו שומרים לעצמנו את הזכות: (1) לפקח על הפרות של תקנון זה; (2) לנקוט בפעולה משפטית כנגד כל מי שמפר את הוראות החוק או הוראות תקנון זה, לשיקול דעתו הבלעדי של האתר, לרבות, ללא הגבלה, דיווח על המשתמש לרשויות אכיפת החוק; (3) לסרב, להגביל גישה, להגביל זמינות, או להשבית (ככל שניתן מבחינה טכנולוגית) כל תרומה שלך לאתר או כל חלק ממנה, לפי שיקול דעתו הבלעדי של האתר וללא הגבלה; וכן (4) לנהל את האתר באופן שיגן על זכויותיו ורכושו ויקל על תפקודו התקין.

13.  הפרת זכויות יוצרים:

13.1.    אנו מכבדים את זכויות הקניין של אחרים. אם אתה מאמין כי מידע או תוכן באתר מפר את זכויות קנייניות השייכות לך, אנא צור קשר באמצעות פרטי ההתקשרות שבתחתית תקנון זה.

14.  שינויים באתר, תקלות והפסקות שירות:

14.1.    האתר שומר את הזכות לשנות מעת לעת או להסיר את תוכן האתר מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתו הבלעדית וללא הודעה מוקדמת. האתר אינו מחויב לעדכן מידע או תוכן כלשהו באתר.

14.2.    האתר לא יהיה אחראי כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו עבור שינוי, השעיה או הפסקת שירות כאמור.

14.3.    האתר אינו מתחייב ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים -  והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת אצל האתר או אצל מי מספקיו.

15.  סמכות שיפוט:

15.1.    על תקנון זה והשימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.

15.2.    לבתי המשפט במחוז חיפה תהיה סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הנובע ו/או הקשור לתקנון ו/או למחלוקות משפטיות שיתגלו בינך לבין האתר.

16.  דיוק/ תיקונים טכניים ואחרים:

16.1.    האתר בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע לציבור כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. האתר שומר על זכותו לתקן טעויות ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים כאמור ולעדכן את המידע באתר בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

17.  שונות:

17.1.    תנאי תקנון זה מהווים את כל ההסכמות וההבנות בנוגע לשימוש באתר. אי מימוש או אכיפה של זכות או הוראה בתקנון זה, לא תחשב כוויתור מצד האתר על מימוש הזכות או אכיפת ההוראה. האתר יהיה רשאי להמחות לאחרים את כל או חלק מזכויותיו ו/או חובותיו בתקנון זה.

17.2.    במקרה שייקבע כי הוראה בתקנון זה אינה ניתנת לאכיפה או שהינה חסרת תוקף מטעם כלשהו, לא יהא בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותן, תקפותן ואכיפתן של שאר הוראות התקנון.

18.  צרו קשר:

18.1.    האתר מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר באמצעים הבאים:

דוא"ל:

info@dealcoupon.co.il         

כל הזכויות בתקנון זה שמורות לדניאל בחרי עורכי דין ואין להעתיק, לשכפל או להפיץ אותו.

עדכון אחרון: אפריל 2023